Header Ads

ชลบุรี-ทีเส็บ ทำ MOU ร่วม 8 สถาบันการศึกษาภาคตะวันออก

ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในพื้นที่ภาคตะวันออก คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เพื่อเร่งสร้างบุคลากรไมซ์ รองรับการขยายตัวธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ EECและสร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.