Header Ads

สวนดุสิตปักธง...มุ่งยกระดับโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ตอบรับกระแสรักษ์โลก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ ภายใต้การดำเนินงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลงและคณะ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่ส่งมอบองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการจังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานภาคธุรกิจโรงแรมในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา จักจรัส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรตลอดจนเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ไฟฟ้า เศษวัสดุเหลือทิ้ง อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลกำไรในภาคธุรกิจ

ภายในงาน คุณ พิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ระยอง ได้กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมและภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่าในปัจจุบันผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของระยองมีความตื่นตัวและให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยทางสมาคมมีแนวทางที่จะส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดแบบองค์รวม นั่นหมายความว่าเราเน้นการทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกัน สร้างจุดยืนที่ชัดเจนว่าภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวระยองคือ พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมที่มีแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว สดชื่น สวย สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากโรงแรมสีเขียวแล้วนั้น จังหวัดระยองยังมีแนวคิดที่จะสร้างรูปแบบของร้านอาหารสีเขียว (Green Restaurant) ขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ คุณ สุวรรณา โดตี้ ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเข้ารับการอบรมมากกว่า 30 แห่ง นับเป็นแนวทางอันดีที่ทางสมาคมจะได้ดำเนินการสานต่อกิจกรรมโรงแรมสีเขียวให้เกิดขึ้นในจังหวัดระยองได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จากปีก่อนหน้าจังหวัดระยองมีโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น อาจเนื่องด้วยผู้ประกอบการในจังหวัดระยองเห็นว่า การพัฒนาในโรงแรมของตนยกระดับเป็นโรงแรมสีเขียวนั้นเป็นเรื่องยาก อีกทั้งยังขาดผู้ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง การจัดการอบรมในครั้งนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ก้าวสู่สากลด้วยงานบริการมูลค่าสูงที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข่าวโดย...ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.