Header Ads

เทศบาลตำบลทับมา เข้าร่วมโครงการการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ EEC แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำชาวบ้าน ในระดับท้องถิ่น

วันที่  30  กันยายน  2562  เวลา  09.00 น.  นายประเสริฐ  วงษ์ศรี  นายกเทศมนตรีตำบลทับมา  มอบหมายให้นางสาวเรวีญา  ขจิตเนติธรรม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมโครงการการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่  EEC  แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำชาวบ้าน  ในระดับท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม  10  S - Curve  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่  EEC  จัดขึ้นโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ภาคตะวันออก  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามร่วมกับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นของ  EEC  ศึกษากระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลในการสร้างวาระความร่วมมือ  จัดกิจกรรม  และสร้างความเข้าใจในระดับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย  เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


 ภายในงานมี  นายฤชากร  แสงเพชร  ผู้ช่วยนักวิจัยวิทยาการด้านภูมิสารสนเทศและทีมงาน  เป็นวิทยากรฝึกอบรม  “กิจกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และการทำแผนที่ผังเมืองจากโดรน”  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่  EEC  ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ  ผู้ร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ทต.บ้านฉาง  ทม.มาบตาพุด  ทต.เนินพระ  ทต.น้ำคอก  ทต.บ้านค่าย  ทต.พลา  อบต.ตะพง  และทต.ทับมา  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.