Header Ads

"ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดอาคารเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) สำนักงานชนส่งจังหวัดกำแพงเพชร."

                  เมื่อเวลา 09.00 น.วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดอาคารเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) สำนักงานชนส่งจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมากจังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการชำระภาษี ณ อาคารเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งด้วยในปัจจุบันมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น เป็นผลทำให้ในแต่ละปีมีจำนวนรถมาชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มากขึ้นด้วย แต่สถานที่จอดรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรมีไม่เพียงพอกับรถของประชาชนที่มาติดต่อและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ พนักงานเจ้าหน้าที่ชองหน่วยงานต่างๆที่ไม่สะดวกที่จะมาชำระภาษีประจำปีในช่วงเวลาทำการสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดให้มีการบริการรับชำระภาษีประจำปีที่อาคารเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thu For Tax) ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณหน้าอาคาร 1 เพื่อให้ประชาชนผู้มาชำระภาษีประจำปีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ เพราะสามารถขับรถข้าไปชำระภาษีในช่องเสียภาษีได้เลย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานประจำก็จะได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรับชำระภาษีประจำปี ในตอนเย็นหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดราชการ(วันเสาร์) โดยเปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่วันพุธที่ 16 ตุลาศม 2562  เป็นตันมา ดังนี้ 1. วันทำการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 2.วันเสาร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น.ซึ่งการชำระภาษีต้องใช้เอกสาร ดังนี้ 1.ใบคู่มือทะเบียนรถหรือสำเนาใบคู่มือทะเบียนรถ 2.หลักฐานการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.ฯ) 3.ใบรับรองผ่านการตรวจสภาพรถจาก สถานตรวจสภาพรถอกชน (ตรอ.) สำหรับรถยนต์ใช้งานเกิน 7 ปี นับจากวันจดทะเบียน และ รถจักรยานยนต์ใช้งานเกิน  5 ปี นับจากวันจดทะเบียน และ 4.หนังสือรับรองจากวิศวกรกรณีรถยนต์ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG จะต้องมีหนังสือรับรองจากวิศวกร การรับชำระภาษีประจำปีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 นาที.//

สุเทพ อินทจันทร์ //สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร//รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.