Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ และได้ประกาศเจตนารมณ์กฏบัตรเมืองอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมใหญ่ภัตตาคาเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์

 จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ และได้ประกาศเจตนารมณ์กฏบัตรเมืองอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมใหญ่ภัตตาคาเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์
   นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์และประกาศเจตนารมณ์กฎบัตรเมืองอัจฉริยะ
  โดยกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น แนวคิด แนวทาง โครงการ ที่จะถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น - การบรรยายสรุปแผนงานโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์  แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนจังหวัดนครสวรรค์  โดย แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1  โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีจังหวัดนครสวรรค์  โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดย ประมงจังหวัดนครสวรรค์  โครงการการพัฒนาระบบชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ โดยโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์  โครงการพัฒนาสุขภาวะและการส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โครงการพัฒนาเมืองการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา และการบริการทางการแพทย์ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์  โครงการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะและอาหารปลอดภัย โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวนิเวศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครสวรรค์  สถานการณ์การท่องเที่ยวและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.