Header Ads

"กำแพงเพชร-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทำพิธีเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน."

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น.ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ที่จัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร หรือ ธ.ก.ส.กำแพงเพชร โดยมีเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้จำนวนมากนายเจริญชัย กสิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชรในนามของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กล่าวถึงโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังที่ให้บริการสินเชื่อและบริการ ทางการเงินที่ครบวงจรได้อย่างทั่วถึงด้วยแนวคิดที่ว่า "ธ.ก.ส.ให้มากกว่าสินเชื่อ"คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมมือวันที่4ตุลาคม 2559 ได้มีมติรับทราบการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้มีการกำกับติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาหนี้นอกระบบด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางในการ ดำเนินงาน 5 มิติ ประกอบด้วย ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ,เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป,ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้, เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐ และองค์การเงินชุมชนที่เกี่ยวข้องในการนี้ ธ.กสได้สนองโยบายรัฐบาลโดยการดำเนินการ ดังนี้
1. เปิดจุดให้บริการที่ปรึกษาหนี้นอกระบบทุกสาขาทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร มีจุดให้บริการที่ปรึกษาหนี้นอกระบบจำนวน 17สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ดำเนินการของ ธ.ก.ส.
2.ให้บริการไกลเกลี่ยหนี้สินระหว่างเจ้หนี้และลูกหนี้ ทั้งนี้เพื่อดูแลความเป็นธรรมกับลูกหนี้ไม่ให้ถูกเจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบ และ 3. มาตรการทางสินเชื่อ ต่างๆ ที่สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชรมีจุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้ นอกระบบจำนวน 17 สาขาซึ่งมีลูกค้าเกษตรกรทั่วไปประชาชน และผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,015 ราย.//

สุเทพ อินทจันทร์ //สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.