Header Ads

จังหวัดตราด จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน คณะแม่บ้านมหาดไทย  เหล่ากาชาด  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งจังหวัดตราด จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี  ทรงประกอบพระราชภารกิจมากมายนานัปการ ไม่ว่าเป็นด้านวรรณกรรม มีบทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ ได้แก่ ตำนานเรื่องพระแก้วมรกต ทรงริเริ่มให้มีการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรื่อง โดยทรงตั้งธรรมยุตติวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา เมื่อปีพุทธศักราช 2337 และในด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ ในวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 ล่วงหน้า 2 ปี  ณ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ ประชาชนชาวไทย จึงได้ถวายพระราชสมัญญานามทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411  จึงได้กำหนดให้วันที่ 1ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และให้มีหมายกำหนดการเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับวันที่ระลึกพระมหากษัตริย์รัชกาลอื่น   โดยในส่วนกลางคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีมติกำหนดให้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันรัฐพิธีดังกล่าว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร  ในส่วนของจังหวัดตราดจัดพิธีครั้งนี้ขึ้น เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาค จังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.