Header Ads

กรุงเทพมหานคร –สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนูรุดดีนพัฒนาบ้านเกาะคลองสิบสาม ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส


วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนูรุดดีนพัฒนาบ้านเกาะคลองสิบสาม แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ  ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เกษตรอุตสาหกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนูรุดดีนพัฒนาบ้านเกาะคลองสิบสาม ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส โดยมีนางดาราวรรณ วิไลวรรณ ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาลงพื้นที่ในครั้งนี้ 
* นางดาราวรรณ วิไลวรรณ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนูรุดดีนพัฒนาบ้านเกาะ คลองสิบสาม  แขวงหนองจอก เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ชุมชนหนองจอกเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนา และบางส่วนเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ทำสวน ชึ่งพื้นที่เหมาะสมที่จะทำการเกษตร และช่วงเวลาหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับสมาชิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนูรุดดีนพัฒนาบ้านเกาะ คลองสิบสาม


ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มที่เลี้ยงปลา ควรจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตแปรรูปเป็นปลาดุกแดดเดียว และพื้นที่แขวงหนองจอก  ยังมีโรงเชือดที่มีมาตรฐาน จึงได้นำเนื้อมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นเนื้อเค็มหมัก เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นและเป็นการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่ง  ที่สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน และทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน เกิดความรักความสามัคคี สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของสมาชิก  และยังได้รับการสนับสนุนจากสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  โดยดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตร  ด้านแผนการผลิต แผนการแปรรูป แผนการตลาด  ให้กับกลุ่มของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มตามแผนธุรกิจทีได้จัดทำไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มฯ 095-5729750 หรือสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 02-1025495


** หลังจากนั้น ได้พาชมกระบวนการทำปลาดุกแดดเดียวตั้งแต่ขั้นตอนแรกการจับปลาดุก จนขั้นตอนสุดท้ายการบรรจุแพ็คใส่ถุงเตรียมจำหน่าย และยังพาชมศูนย์เรียนรู้เพื่อาการพึ่งตนเอง บ้านสุมาลี ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่แปรรูปกะลามะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เสร็จแล้วพาไปชมศูนย์เรียนรู้กัมปงบึงปรง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติภายในศูนย์ฯ มีแปลงสาธิตการทำนาโยน การปลูกพืชผสมผสาน รวมถึงมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลากหลายให้ได้ชม ชิม ชื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน

*** นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนูรุดดีนพัฒนาบ้านเกาะ คลองสิบสาม เพื่อพัฒนาตามขั้นตอนแผนธุรกิจของกลุ่มฯ และเชื่อมโยงไปสู่การสร้างการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของหนองจอก เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม และเกษตรกรในพื้นที่หนองจอกต่อไป


*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / น.ส.เสาวลักษณ์ คงทอง ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
/////////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.