Header Ads

ระยอง - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง

ระยอง - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยองมนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ได้ลงนามในคำสั่งมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ที่ 3/2562 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ สุดสุข กรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้ฯ และดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการฯ นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการและ คณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
1.) เรื่องเสนอเพื่อทราบ
   ตามคำสั่งมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง
ที่ 3/2562 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประกอบด้วย พระภิกษุ 2 รูป เป็นที่ปรึกษา และอนุกรรมการ 15 ท่าน ให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
   1.1 วางแผนกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้และระเบียบปฏิบัติกำหนดเวลาเปิดในการเข้าชม
   1.2 กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้
   1.3 กำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการตลาด
   1.4 ดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม คือ คุณพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และผู้แทนบริษัท รักลูก เข้ามาช่วยด้านการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน

2.) เรื่องพิจารณา
   รูปแบบการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ ประกอบด้วย
   2.1 อัตราค่าชม/ ระยะเวลาและรอบการเปิดบริการให้เข้าชม
   2.2 ระเบียบปฏิบัติการในการเข้าชม
   2.3 การประชาสัมพันธ์
   2.4 บุคลากร
   2.5 งบประมาณรายรับ-รายจ่าย

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบดังนี้
(1) ให้ฝ่ายเลขากลับไปดำเนินการจัดทำกรอบแนวทาง กรอบงาน กรอบเวลา กรอบบุคลากรเสนอ กำหนดพิธีเปิดในช่วงเดือนเมษายน 2563 และแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆไปยังคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนกรอบบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและค่าใช้จ่ายให้เสนอโครงการไปยังเทศบาลนครระยองให้มีความครอบคลุม จากนั้นนำกลับมานำเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค.62
(2) ให้ฝ่ายเลขาจัดทำกำหนดการวันเปิด-ปิด มาให้ชัดเจนและนำมารายงานในที่ประชุมครั้งถัดไป
(3) ในการประชุมครั้งหน้าให้ฝ่ายเลขาจัดทำรายงานมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะมีการกระจายเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ในรูปแบบใดเนื่องจากจะสิ้นปีแล้ว
หนังสือจากประธานมูลนิธิจะต้องถึงบริษัทภาคเอกชนที่จะให้การสนับสนุนภายในสิ้นเดือน พ.ย.62 เพื่อนำเหรียญฯไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน
(4) การประชุมครั้งหน้า เสนอให้มีการจัดประชุมที่ห้องประชุมวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค.62  เวลา 9.30 น.
3) เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของ
นายธีรวัฒน์ฯ โดยเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ไว้


ข่าวโดย...ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.