Header Ads

จังหวัดยโสธร ประชุมคณะ กรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระดับจังหวัด เร่งรัดให้อำเภอที่ยังไม่ประชุมเร่งดำเนินการ....

 
    ที่ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ก.ช.ภ.จ. ยโสธร โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัดยโสธร  เป็นหน่วยงานดำเนินการ ซึ่งนายชยุต วงศ์วนิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ฝ่ายเลขานุการ กล่าวว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ปี 2562 ที่ประชาชนได้รับผลกระทบที่ผ่านมา   ซึ่งครั้งนี้มี 4 อำเภอ ที่สำรวจความเสียหายของประชาชน และผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอแล้วดังนี้อำเภอเลิงนกทา อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว และ อำเภอเมืองยโสธร ซึ่งจากการประชุมในวันนี้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ทั้ง 4 อำเภอ ดังกล่าว ส่วน อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ อำเภอมหาชนะชัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอค้อวัง ให้เร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทันเวลา ต่อไป
ข่าวโดย...วีรพล บุญเดช  ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.