Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์

     นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ เดือนตุลาคม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุมมีการมอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก แก่ นางบัวคำ พลเสน ข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครสวรรค์ รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม มอบเกียรติบัตรอำเภอที่มีการจัดการขยะมูลฝอย อำเภอสะอาด และมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถานประกอบการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นให้ส่วนราชการดำเนินงานแก้ปัญหา  ภัยแล้ง PM2.5  ทางด้านเกษตรรองรับการแบนสารเคมี 3 ตัว พื้นที่ต้องมีแนวทางรองรับ สารเคมี 3 ตัวนี้  เรื่อง ITA จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลำดับ 4 ของประเทศ คะแนน 94.23 ระดับ A จาก 76 จังหวัด และการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้น ด้วยการจัดกิจกรนมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้บ่อย และกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่อีกด้วย
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.