Header Ads

สมาคมเพื่อนชุมชน เติมองค์ความรู้การจัดทำแผนฉุนเฉินให้กับผู้ประกอบการ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 62 ณ โรงแรมเพลย์ พลา บีช บ้านฉาง จ.ระยอง “สมาคมเพื่อนชุมชน” ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย มี หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง และสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ดำเนินโครงการทบทวนแผนฉุกเฉินชุมชน  แผนฉุกเฉินโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกต้อง

    นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการเพื่อนชุมชน กล่าวว่า  สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการยกระดับองค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนฉุกเฉินชุมชนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่  สมาคมฯได้ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง รวมทั้งภาคีเครือข่ายได้จัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรวิทยากร การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน” (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแนะนำ ถ่ายทอดและปรับปรุงแผน  ในการทบทวนแผนฉุกเฉินชุมชน  แผนฉุกเฉินโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีชุมชนเป็นฐาน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต.......

    นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง กล่าวในนามของจังหวัดระยอง ขอแสดงความชื่นชมที่ภาคเอกชน  ได้ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองและเทศบาลเมืองมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งภาคีเครือข่าย ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เพื่อยกระดับให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลตนเองเบื้องต้น และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น…

    โดยทาง สมาคมเพื่อนชุมชน มีเจตนารมณ์ที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยคนในชุมชน  ในการจัดทบทวนแผนฉุนเฉินชุมชน แผนฉุนเฉินโรงเรียนอีกด้วย พร้อมที่จะมุ่งมั่นให้อุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตามสโลแกน ที่ว่า “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”....

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.