Header Ads

แพร่-อำเภอสองประกอบพิธีถวายพวงมาลา ร.๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕

          
   ☆พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 พระปิยมหาราช ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการต่อพสกนิกรชาวไทยทรงมีต่อทวยราษฎร์ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า จากพระราชกรณียกิจต่างๆ พระองค์ทรงการเลิกทาส การปฎิรูประบบราชการ การศึกษา ทรงปกป้องอณาราชให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของอณานิคมจนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้มาจนถึงปัจจุบันนี้พสกนิกรชาวไทยและต่างชาติจึงได้ถวายพระนามว่า พระปิยมหาราชหรือพระพุทธเจ้าหลวง ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรำลึกที่สำคัญของชาติและพสพนิกรชาวไทยสืบไป☆


  
      วันที่23ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา09.00น.ที่พระบรมอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายกิติพัฒน์ กะวังนายอำเภอสอง นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งภาครัฐ เอกชนจิตอาสาพระราขทาน ประชาชน อำเภอสอง ร่วมประกอบพิธีถวายวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 วันปิยมหาราช ประจำปี 2562เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันที่23ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ลำดับพิธีดังนี้ ประธานในพิธี


เดินทางถึงสถานที่จัดทำพิธี ประธานทำความเคารพ ถวายเครื่องสักการะพวงมาลัยในพระกรณ์ประธานพร้อมข้าราชการถวายทำความเคารพ ถวายบังคมเคารพ3รอบ หน่วยงานถวายพวงมาลาตรงหน้าพระบรมอนุสาวรีย์ฯ จิตอาสาพระราชทาน904วปร. ถวายพวงมาลา และประธานในพิธีถวายถวายวางพวงมาลา ถวายความเคารพ เป็นเสร็จพิธี

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.