Header Ads

เชียงใหม่คุมเข้มห้ามปล่อยโคมลอย หลังกระแสไม่เห็นด้วยของคนเชียงใหม่ยังมีต่อเนื่อง

    เมื่อเวลา 10 .00 น วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา พร้อมด้วย นาย ศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญผู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง เช่น ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 2562 นี้ โดยนายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 กันยายน 2562 สั่งการถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟโคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศตามประกาศจังหวัด ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ในพื้นที่ 25 อำเภอ ซึ่งนายอำเภอท้องที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ และพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยมาตรา 33 วรรค 2 บัญญัติว่า ห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อย หรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โดมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58 หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่กิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการพิจารณาอนุญาตตามประกาศจังหวัดเชียใหม่นั้นมีพื้นที่บางส่วนขัดกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2562 มาตรา 33 วรรค 2  และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 มาประกอบการพิจารณา ซึ่งได้แก่ ท้องที่ อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.เมืองเชียงใหม่ อ.หางดง และ อ.สารภี ถ้าหากในพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอนี้ ได้มีการออกใบอนุญาตไปแล้ว ให้อำเภอทำหนังสือประสานตรวจสอบกับการท่าอากาศยานเชียงใหม่ว่า สถานที่ขออนุญาตในพื้นที่นั้น เป็นเขตปลอดภัยทางเดินอากาศหรือไม่ หากเป็นเขตปลอดภัยทางเดินอากาศให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวทันที แล้วรายงานจังหวัดทราบ พร้อมกันนี้ให้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ถึงการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ด้วย

    เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสายการบินต่างๆ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสายการบิน  ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบินได้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ทั้งนี้ในปี 2561 มีเที่ยวบินที่ยกเลิกและปรับเปลี่ยนเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 148 เที่ยวบิน และคาดว่าจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบินในปี 2562 น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามสายการบินต่างๆ จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมต่อไป สำหรับช่วงเทศกาลลอยกระทงของปี 2561 มีผู้แจ้งขอปล่อยโคมลอย/โคมควัน ผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 86 ราย จำนวนโคมที่ขอปล่อยทั้งหมด  50,776 ลูก แบ่งเป็นโคมลอย 50,437 ลูก และโคมควัน 329 ลูก โดยมีซากโคมที่ตกในพื้นที่ท่าอากาศยานทั้งหมด 114 ลูก

รชต สหชัยเสรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.