Header Ads

***ชุมพร-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร*** " รุกปั้นช่างแอร์ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน"


**ชุมพร-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร*** " รุกปั้นช่างแอร์ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน"
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 (09.00) นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร พร้อมด้วย นางสาวชุติมา วงค์เพชร หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย)จำกัด  จัดการฝึกอบรม การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ให้กับช่างในสถานประกอบการพื้นที่ชุมพร ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562และจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 จำนวน 25 คน ณ.อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผอ.สนพ.ชพ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการฝึกอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรช่างเครื่องปรับอากาศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือสูงขึ้นได้มาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป

ข่าวโดย ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.