Header Ads

ราชบุรี - โครงการจิตอาสาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ต.ค.62 ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์วัดแก้วฟ้า และบริเวณคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พลตรี เจษฏา  เปรมนิรันดร รองผู้บัญชาการกรมการทหารช่าง เป็นประธานประกอบพิธีกิจกรรมโครงการจิตอาสาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสกล เกตุปัญญาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งในพิธีมีหัวหน้าส่วนงานราชการ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการดังกล่าวจำนวนกว่า 500 คน โดยในพิธีจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำจัดวัชพืขและผักตบชวา กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 100,000 ตัว และกิจกรรมปลูกต้นปอเทืองบนพื้นที่ 10 ไร่ บริเวณริมคลองบางสองร้อย

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมการทหารช่าง ได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ได้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองบางสองร้อย ตามโครงการ 70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ซึ่งการดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว และเพื่อเป็นการบูรณาการรักษาสภาพคลองบางสองร้อยให้คงอยู่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันการบุกรุกพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินการจัดระเบียบริมคลองบางสองร้อยให้เหมาะสมกับระบบนิเวศที่เป็นอยู่ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จนร่วมช่วยเหลือกันในการดูแลรักษาพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

อีกทั้งเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการน้อมนำแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงน้ำพระราชหฤทัย พระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะคลองบางสองร้อยเป็นลำคลองธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีวิถีชีวิตและมีประเพณีอันเก่าแก่ ให้คงอนุรักษ์เป็นมรดกสืบไปอย่างยั่งยืน

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.