Header Ads

ตราด-กิจกรรมหนูน้อยพอเพียงไปกับนักเรียนระดับปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลตราดจัดกิจกรรมหนูน้อยพอเพียงไปกับนักเรียนระดับปฐมวัย
                       ที่โรงเรียนอนุบาลตราด นายสมนึก แพทย์พิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราดมอบให้คณะครูโรงเรียนอนุบาลตราด จัดกิจกรรมหนูน้อยพอเพียงไปกับนักเรียนระดับปฐมวัยอนุบาลชั้นอนุบาล 2และชั้นอนุบาล 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมโดยผ่านระบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการให้เด็กได้ลงมือกระทำ

โดยการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหวสำรวจเล่นสังเกตและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองรู้จัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนการแลกซื้อสินค้าและการชิมรสชาติอาหารผ่านการเล่นและสื่อที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความสามารถไนด้านการคิดวางแผนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย โดยสมมุติเหรียญสีเหลืองแทนเหรียญ5บาท และเหรียญสีขาวแทนเหรียญ 1บาท โดยเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  2  จ่าย เหรียญสีขาวแทนเหรียญ 1บาท  จำนวน 10บาท และเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3  จ่าย เหรียญสีเหลืองแทนเหรียญ5บาท จำนวน 5 บาท และเหรียญสีขาวแทนเหรียญ 1บาทจำนวน5บาท รวม10บาท มีร้านสินค้ากว่า 20 ร้านแต่ละร้านขายสินค้าเพียงร้านละ 1บาท  2 บาท และ 3บาท ทำให้มีเงินแพร่สะพัดกว่า 3,620  บาท


ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.