Header Ads

นักท่องเที่ยวแห่จองร่องเรือแม่น้ำโขงชิมอาหารปลาช็อปของป่า

         ที่ท่าเรือบั๊ค อ.เชียงของ นักท่องเที่ยวพากันลงเรือโดยสาร 15 ที่นั่งที่ นายธรรพ์ตะวัน บุญทา
รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวทางเรือเชียงของหรือ "Boat Trip"
เป็นต้นหน มีนางเกศสุดา ประธานชมรมท่องเที่ยวเชียงของคอยอำนวยความสะดวก โดยเส้นทาง
การท่องเที่ยวทางแม่น้ำโขงเป็นความร่วมมือของ "Boat Trip"ของผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวอำเภอเชียงของ, ชมรมมัคคุเทศน์เชียงใหม่, ชมรมมัคคุเทศน์เชียงของ,
ชมรมเรือโดยสารเชียงของ  โดยได้รับการส่งเสริมจากนายทัศนัย สุธาจน์ นายอำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเรือโดยสารดังกล่าวจะพานักท่องเที่ยวร่องไปตามเส้นทางทางธรรมชาติที่
ตลอดทั้งสองฝากฝั่งจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวไทย ชาวลาวที่อาศัยแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางล่อเลี้ยง
ชีวิต ชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เส้นทางเชื่อมโยงจีนตอนใต้ ผ่าน สปป.ลาวสู่ประเทศ
ไทย  สัมผัสตำนานวังพญานาคที่“วัด แม่ย่าม่อน” สักการะพระธาตุแม่ย่าม่อนอันศักดิ์สทิธ์
พิสูจน์หงอนพญานาค , ชิม แชะ ช็อป  ตลาดแจมป๋อง” ตลาดชนเผ่า 2 แผ่นดิน แปลกตากับ
สินค้า พื้นถิ่นชาวลาว ที่หาไม่ไดใน ประเทศไทย เช่น “หางหวาย” ชิม อาหารลาวแบบ “ห้อย
ขา-น้าโขง”  จากนั้นล่องเรือไปยัง“แก่งผาได” รับประทานอาหารกลางวัน  เมนูเด็ด ปลา
แม่น้าโขง พร้อมชมวิวทิวทัศน์เกาะแก่งของแม่น้าโขงที่สวยงาม ถ่ายภาพกับป้าย “สุดรักสุดเขต
ประเทศไทย” จากนั้นนำท่านลงเรือเดินทางไปยังรอยต่อตะเข็บชายแดนไทยก่อนแม่น้ำโขงจะ
ไหลเข้าไปยัง สปป.ลาว ตรงเส้นแบ่งเขตแดนจุดสุดเขตประเทศไทยที่“ผาสามเหลี่ยม” 


โดยการใหสัญลักษณ์เป็นรูปสาวเหลี่ยมสลักบนแผ่นหินของฝรั่งเศส ... จากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112
ซงึ่ ตรงรัชการที่ 5 ดินแดนลาวทัง้ หมดก็เปลยี่ นไปตกอยภูายใต้อิทธิพลของ “ประเทศฝรั่งเศส”
จากการใช้เล่ห์เหลี่ยมของโอกุสต์ ปาวี กงสุลฝรั่งเศส โดยการใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับ
ให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขง รวมทั้ง ดินแดนอื่นๆ ลาวถูกรวมเข้าเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศส เมื่อ
ปี พ.ศ.2436 ก่อนพิสูจน์หมุดแบ่งปันเขตแดนแห่งแรกไทย-ลาว  และเดินทางไปยังบ้าน"ห้วย
ลึก"พร้อม“แชะ” รูปสาวลาวแต่งกายชุดชนเผ่าต่างๆ “บ้านห้วยลึก ” บ้านของชาวลาวทอี่
พยพมา 2 ครั้ง ครั้ง แรก“ยุคล่าอาณานิคม” ปี พ.ศ.2436-2447 ลาวถูกรวมเป็ น “อินโดจีน
“ของฝรั่งเศส ชาวลาวอพยพมาเนอื่ งจากหนีการเก็บ “ภาษี” ของชาวฝรั่งเศส และยุคที่สองคือ
“สงครามกลางเมืองลาว” ช่วงปี พศ.2496-2518 เป็ นการสู้รบระหว่างฝ่ าย “คอมมิวนิสต์”
(ประเทดลาว) กับรัฐบาล“ราชอาณาจักรลาว” ชาวลาวอพยพ ไดร่วมกัน “สร้างบ้านแปลง
เมือง” ขึ้นมาใหม่ในชื่อว่า"บ้านห้วยลึก" ซึ่ง มีธรรมชาติ อันสวย สงบเป็นธรรมชาติ กลิ่นไอ
วัฒนธรรมและประเพณีของลาวที่ยังคงรักษาไว้ขับกล่อม ผ่าน"ทุ้ม หลวงพระบาง”ที่นี้ทางยังได้
ศักดิ์การะพระไม้แกะสลักอายุหลายร้อยปีที่ชาวลาวได้ส่งต่อตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  ตลอดเส้น
ทางจะทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำโขง"Boat Trip"ไม่ลืมเลือน


      ปิดท้ายด้วยการทานกินปลาแม่น้ำกันบ้างที่ห้องอาหารฝ้ายเงิน ตั้งอยู่ในโรงแรมน้ำโขงริ
เวอร์ไชค์ บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สัมผัสบรรยากาศ
สบายๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งจะมีลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและหลางคืน มีทัศนียภาพที่สวยงาม
เหมาะแก่การรับประทานอาหารเป็นอย่างยิ่ง
      นางชลิดา สุนทรากรณ์  เจ้าของร้านบอกว่าห้องอาหารครัวฝ้ายเงินได้เปิดบริการมานานกว่า
10 ปีแล้วอาหารของร้านส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เมนูปลาแม่น้ำโขงเป็นหลักเพื่อเอาใจผู้ที่ชื่นชอบ
ทานปลาแม่น้ำ โดยเฉพาะปลาแม่น้ำโขงนั้นปัจจุบันเริ่มหาทานได้ยากมากแล้ว โดยจะสั่งซื้อปลา
มาจากชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ นอกจากจะรับประกันได้ว่าเป้นปลาที่หามาจากมแน้ำโขงจริงๆ
แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไปด้วย รวมทั้งพืชผักที่นำมาเป้นเครื่อง
ปรุงหรือเครื่องเคียงก็จะใช้ผักปลอดสารที่ซื้อจากเกษตรกลุ่มผู้ผลิตในท้องถิ่นเช่นกัน เป็นการ
สร้างอาชีพรายได้และความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย แม้ว่าร้านจะอยู่ในโรงแรมแต่
ราคานั้นไม่แพงหรืออาจจะถูกกว่าร้านอาหารทั่วไปด้วยซ้ำ โดยมีราคาเพียงหลัก 100 ไปจนถึง
ราคาสูงสุดไม่เกิน 250 บาทต่อเมนู ร้านจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าไปจนถึงเวลา 2
ทุ่มของทุกวัน

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.