Header Ads

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ระยอง นำโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3  อาคาร อบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายเจน นำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่นำโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชาวจังหวัดระยอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าว โดยมีการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฎิรูปประเทศในระดับจังหวัดของส่วนราชการ การนำยุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยร่วมกับประชาชนในระดับพื้นที่(อบต.)ที่เป็นรูปธรรม(ระบุแผนงานโครงการ การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน) ความก้าวหน้าในการดำเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ(ทางตรง-ทางอ้อม)และแนวทางการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ความสำเร็จของโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมครบวงจร รวมทั้งปัญหาการร้องเรียนและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดนะยอง การแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดและการทับซ้อนของพื้นที่ และผลกระทบจากการดำเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป


นายเจน นำศิริชัย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อมารับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพลประชาชน ซึ่งได้ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลที่หลากหลายและจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะสะท้อนปัญหาไปยังฝ่ายบริหารของประเทศ เพื่อหาทางแก้ไขหาให้เป็นรูปธรรม โดยทางสมาชิกวุฒิสภา ก็จะนำข้อมูลที่ได้รับไปผลักดันให้เกิดความสำเร็จต่อไป


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.