Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ทหารช่างจัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


ราชบุรี ข่าว - ทหารช่างจัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 25 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการทหารช่าง โดยกองพลทหารช่าง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่บริเวณโรงเรียนวัดห้วยตะแคง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของกรมการทหารช่าง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน นอกจากนี้กรมการทหารช่าง โดยกองพลทหารช่าง ยังได้จัดชุดเครื่องมือยุทโธปกรณ์ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมใจทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดห้วยตะแคง และโรงเรียนวัดห้วยตะแคง โดยได้จัดเรือยางท้องแข็งติดเครื่องยนต์ จำนวน 4 ลำ รถโกยตัก จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก จำนวน 5 คัน ไว้สำหรับทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองห้วยตะแคง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และยังได้จัดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จำนวน 20 เครื่อง เลื่อยยนต์ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์ทาสี ไว้สำหรับทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและรอบบริเวณวัดห้วยตะแคง และโรงเรียนวัดห้วยตะแคงอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทางกรมการทหารช่างและหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน อีกทั้งเพื่อต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานและดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงพลังความรักความสามัคคีของประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอีกด้วย

////////////////////////////////////////////////ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.