Header Ads

สุรินทร์ - นายอำเภอชุมพลบุรี นำจิตอาสาฯ พัฒนาปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะบ้านเบง


นายอำเภอชุมพลบุรี นำจิตอาสาฯ พัฒนาปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะบ้านเบง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยนำจิตอาสาลอกผักตบที่ปกคลุมผิวน้ำขึ้นฝั่ง เพื่อแหล่งน้ำที่ใสสะอาด

วันที่ 22 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ บ้านเบง ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 4 และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ หนองน้ำสาธารณะ บ้านเบง ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวนกว่า 50 คน โดยร่วมกันพัฒนาในบริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านเบง โดยนำผักตบชวาที่ปกคลุมเหนือผิวน้ำขึ้นฝั่ง ถางหญ้าที่รกร้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ดูสวยงาม แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ร่วมกันประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2347 พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ วันที 2 เมษายน พ.ศ.2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาวิชาการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปกครองได้แก่ ตำราพิชัยสงคราม การฝึกอาวุธ วิชาคหกรรม โหราศาสตร์ และ ทรงโปรดวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นพิเศษ พระองค์ท่านทรงมีความเชียวชาญในวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์อย่างมาก ปวงชนชาวไทยจึงได้ถวายพระราชสมัญญาให้พระองค์เป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคต ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411 รวมมีพระชนมายุ 64 พรรษา

สุรเดช เหลาคำ  สุรินทร์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.