Header Ads

พังงา-พิธีสวนสนามผู้ต้องขัง ฝึกวินัยเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา)ที่เรือนจำพังงา

    ที่เรือนจำจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีสวนสนามผู้ต้องขังพร้อมเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่เรือนจำ และญาติผู้ต้องขังเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเดินสวนสนามของผู้ต้องขัง การแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำจังหวัดพังงา และกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังได้พบญาติอย่างใกล้ชิด สำหรับเรือนจำจังหวัดพังงามีผู้ต้องขังชาย-หญิงรวม 2,001คน
      นายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายให้เรือนจำจังหวัดพังงา เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 25พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ต้องขังรับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 288 คน ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่เข้าร่วมโครงการ ต้องโทษครั้งแรก เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย ฝึกระเบียบ เสริมสร้างวินัยให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 4 สัปดาห์ พัฒนาจิตใจ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 1 สัปดาห์ เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ การยกระดับมาตรฐานการฝึกวิชาชีพจำนวน 4 สัปดาห์ และเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป การวางแผนการเงิน การให้คำปรึกษาทักษะชีวิต การให้ความช่วยเหลือหลังพ้นโทษ และการเตรียมความพร้อมด้านครอบครัวและชุมชน จำนวน 3 สัปดาห์
อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.