Header Ads

จังหวัดตราด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                  28 ต.ค. 62 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนผู้นำชุมชนทุกพื้นที่ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด


                    ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังนั้นเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดตราด จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ขึ้น ก่อนที่จะมีการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในระดับพื้นที่ ให้กับประชาชนต่อไป

ข่าวโดยนิมิตร คชพร ทีมข่าวจังหวัดตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.