Header Ads

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมวิชาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ เสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเข้าใจกับนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปประธรรม และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 20,000 คน ทั้งนี้รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย นำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้ให้นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในระยะแรกคือ การสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดเป็นรูปประธรรม โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบกฎหมาย กระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ทั้งนี้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฎิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ระดับตำบลสามารถลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงอย่างน้อย 1 ราย จะทำให้ภาพรวมของประเทศมีสถิติการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
หลังจากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานการประชุม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

 รชต สหชัยเสรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.