Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด เป็นสักขีพยานในการซื้อขาย และส่งมอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปผลิตวัตถุดิบอาหารไก่ที่จะผลิตไข่ไก่ ปลอดภัย/ อินทรีย์

 
   นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประจักษ์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการซื้อขาย และ ส่งมอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของสมาชิกปลูกปิ่นโตข้าวจังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์ เป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบัน ประกอบกับ รัฐบาล ได้เห็นความสำคัญในการผลักดันเรื่องนี้โดยกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดนครสวรรค์จึงมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/ อินทรีย์ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบของอาหารไก่ไข่เพื่อผลิตเป็นไข่ไก่ปลอดภัย/ อินทรีย์ โดยให้ประสานสมาชิกเครือข่ายปลูกปิ่นโตข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเพาะปลูกถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย/อินทรีย์ สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบดังกล่าว ซึ่งในวันนี้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกผูกปิ่นโตข้าวจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 1 ราย ซึ่งได้ทำการเก็บเกี่ยวและตลาดเพื่อลดความชื้นแล้ว พร้อมสำหรับการจำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับฟาร์มเกษตรชัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์จึงได้นัดหมายฟาร์มเกษตรชัย พร้อมกัน ณ โรงสีวิวัฒน์ไรซ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้าทำการตรวจสอบคุณภาพและรับซื้อรับมอบผลผลิตดังกล่าว ไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารไก่ไข่ที่ผลิตไข่ไก่ปลอดภัยอินทรีย์ต่อไป


ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.