Header Ads

ราชบุรี ข่าว – จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

ราชบุรี ข่าว – จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ว่าราชบุรีเป็นประธานประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 ต.ค.62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกประจำภูมิภาคกลาง ครั้งที่ 2 หัวข้อ "สามัคคี คือ พลัง สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสุข " ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โดย ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมคณะอาจารย์ ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก  ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์วันเพ็ญ เซ็นตระกูล ประธานฝ่ายจัดการตัดสินพร้อมคณะอาจารย์อีกหลายท่านเข้าร่วมตัดสินการประกวด เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแสดงออกในด้านศิลปะการใช้ภาษาไทยด้วยการแสดงสุนทรพจน์อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้าง สรรค์รณรงค์ให้ประชาชนและนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู้และน้อมนำพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10  ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป เพื่อปลูกฝังคุณค่า “ไทยนิยม”  และการชื่นชม”ความเป็นไทย” ด้วยการค้นคว้าให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีเป็นอเนกประการ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมในการดำเนินชีวิตด้วยการตามรอยพระยุคลบาท ได้อย่างดียิ่งเหมาะสมต่อไป มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง จาก 12 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน

////////////////////////////////


ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.