Header Ads

ระยอง - ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดระยอง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ผู้บริหารโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดระยอง เป็นประธานที่ประชุมฯ พร้อมด้วย นายธงชัย มั่นคง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ระยอง ผู้แทนจาก สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


          จังหวัดระยองเป็น ๑ ใน ๒๐  จังหวัดนำร่อง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในโครงการจัดการศึกเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาระยอง  ๔ กระทรวงหลักเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภาคี เพื่อการศึกษาจังหวัดระยอง เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน และมีกลไกระดับตำบลจำนวน ๑๕ ตำบล ในอำเภอเมืองระยอง  ทั้งนี้เพื่อค้นหาเด็กและเยาวชนอายุ ๒ - ๒๑ ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟู ให้ได้รับการศึกษา หรือการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำและมีรายได้ กลุ่มเป้าหมายหลักจะมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ และกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ ๒ - ๒๑ ปี ซึ่งผลการดำเนินการในรอบ ๓ เดือนแรกของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ความเป็นมา
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นขอเสนอของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยได้พัฒนาโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยการระดมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับจังหวัด  บนฐานของข้อมูลและความร่วมมือทางวิชาการ โดยไม่ปฏิบัติการซ้ำซ้อนกับกิจกรรมหรือบริการที่หน่วยงานหลักอื่น ๆ ดำเนินการอยู่แล้ว  และจัดตั้งเป็นหน่วยจัดการยุทธศาสตร์เฉพาะของจังหวัด ปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายในระยะเริ่มต้น ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มปฐมวัย (อายุ ๒-๖ ปี) และกลุ่มเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา (อายุ ๗-๒๑ ปี)วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาความเข็มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด
2. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงระบบข้อมูลสำหรับปฏิบัติการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากหรือด้อยโอกาส และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
3. พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่มแรก คือ
๓.๑  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในลักษณะศูนย์บริการตันแบบ
๓.๒  พัฒนาระบบตัวอย่างในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาครบวงจร
 แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดที่ร่วมโครงการ
1. จัดตั้งหรือขยายผลการทำงานของคณะทำงานความร่วมมือระดับจังหวัด
2. เลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน
3. พัฒนากลไกความร่วมมือในทุกระดับเพื่อให้เกิดการทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย
4. จัดทำแผนปฏิบัติการของคณะทำงานจังหวัด เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และแผนการใช้งบประมาณ
5. ดำเนินการตามแผนเพื่อสำรวจ ติดตาม ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการ


พื้นที่ดำเนินการ
1. เด็กปฐมวัยอำเภอเมืองระยอง จำนวน ๑๘,๐๐๘ คน อยู่นอกระบบการศึกษา  ๕,๐๑๗ คน
2. เด็กและเยาวชนอำเภอเมืองระยอง จำนวน ๗๒,๓๐๘ คน อยู่นอกระบบการศึกษา  ๕.๘๘๗ คน
รวมกลุ่มเป้าหมาย ๗๒,๓๐๘ คน อยู่นอกระบบการศึกษา ๑๐,๙๐๔ คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดระยอง จำนวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย
1 ศพด.บ้านสมานมิตร       อบต.กะเฉด
2 ศพด.บ้านแลง              อบต.บ้านแลง
3 ศพด.ทุ่งควายกิน อบต.ทุ่งควายกิน
4 ศพด.วัดพลงไสว ทต.สุนทรภู่
5 ศพด.วัดห้วงหิน ทต.ชากบก
6 ศพด.บ้านหนองพะวา อบต.บางบุตร
7 ศพด.หนองไร่ อบต.หนองไร่
8 ศพด.บุรพทิศ อบต.สำนักท้อน
9 ศพด.บ้านคลองอ่าง อบต.พลงตาเอี่ยม
10 ศพด.บ้านชำฆ้อ ทต.ชำฆ้อ
11 ศพด.วัดมาบข่า ทต.มาบข่าพัฒนา


ผลการดำเนินการในรอบ ๓ เดือนแรก
1. การรณรงค์ให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม/ตระหนักถึงปัญหา
๑.๑ จัดประชุมชี้แจงโครงการให้กับภาคีเครือข่ายรับทราบ พร้อมจัดตั้งกลไกความร่วมมือ
๑.๒ จัดกิจกรรมภาพวาด Street Art รณรงค์การให้โอกาสเด็กประเด็น “เด็กไร้ได้เรียน เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 13ตุลาคม 2562 ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้สนามกีฬา และแพร่ภาพข่าวทางสื่อมวลชนท้องถิ่น
๒. การสร้างกลไกในการในการขับเคลื่อนโครงการ ประกอบด้วย
๒.๑ คณะทำงานระดับจังหวัด
๒.๒ คณะทำงานระดับตำบล
๒.๓ กลไกสำรวจค้นหากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยทีม ครู กศน.ตำบล และ อสม.
๒.๔ กลไกการทำงานด้านการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
๓. ผลการดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมือง ๒๘ ศูนย์ เด็กปฐมวัยจำนวน ๑,๖๖๕ คน คัดกรองได้  ๓๕๙ คน
๓.๒  เด็กปฐมวัยนอกระบบอำเภอเมือง จำนวน ๕,๐๑๗ คน  สำรวจได้จำนวน ๘๓๒  คน
๓.3  เด็กและเยาวชนนอกระบบอำเภอเมือง จำนวน ๕,๘๘๗ คน  สำรวจได้ ๑๗๒ คน
๓.4  พบเด็กและเยาวชนที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๑4 คน
๔.  การดำเนินการวางแผนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ แผนการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากลำบาก จำนวน ๓๕๙ คน ได้รับงบประมาณช่วยเหลือรายละ ๘๐๐ บาท/ปี รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๘๗,๒๐๐ บาท
๔.๒ แผนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบ จำนวน ๑๑ คน ได้รับงบประมาณช่วยเหลือเพื่อการฝึกอาชีพ/ศึกษาต่อ รายละ ๔,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๔๔,๐๐๐ บาท
๔.๓ แผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจำนวน ๑๑ ศูนย์  ได้รับงบประมาณศูนย์ละ ๒๕,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.