Header Ads

ราชบุรี - ทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตามพระราชดำริ

วันที่ 13 ต.ค.62 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งทุกวัดใน จ.ราชบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมกับวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย กองบาลีสนามหลวง กองงานพระธรรมทูต กองธรรมสนามหลวง และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงเป็นทุนเล่าเรียนสำหรับคณะวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรม ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป


สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.