Header Ads

อุทัยธานี - พ่อเมืองลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาน

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี และอำเภอสว่างอารมณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด รวมทั้งหมด 7 โครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยโครงการประเภทขุดลอกสระ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อย และมีปริมาตรดินที่ขุดลอก ครบถ้วนตามกำหนด  ส่วนโครงการประเภทขุดลอกลำคลอง และขุดลอกเหมือง ได้แนะนำให้ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินริมตลิ่ง นอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลและจัดเตรียมน้ำอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนด้วย ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จังหวัดละ 200 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด และเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ การจ้างแรงงานตลอดจนเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่


ภาพ/ข่าว  วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061-1828363
ขับเคลื่อนโดย Blogger.