Header Ads

พังงา –รวมพลังชาวพังงากำหนดอนาคตตัวเอง จัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนา สู่...พังงาแห่งความสุข

      ที่หอประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 7 "ก้าวข้ามขีดจำกัด จากยุทธศาสตร์การพัฒนา สู่..พังงาแห่งความสุข" ภายในงานได้จัดให้มีเวทีเสวนาในการจัดทำข้อเสนอนโยบายให้เป็นสมัชชาจังหวัด เรื่อง "การสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สู่พังงาแห่งความสุข" การรับฟังข้อเสนอ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา" พร้อมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการก้าวข้ามขีดจำกัด ระหว่างจังหวัดพังงา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสภาองค์กรชุมชนตำบล รวม 35 หน่วยงาน ซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า2,000 คน


     นายสุทธิโชค ทองชุมนุม  กรรมการหอการค้าไทย ประธานการจัดงานในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “พังงาแห่งความสุข” เกิดแผนงานการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นเป็นสัญญาประชาคมร่วมกัน ทางเครือข่าย ที่มาจากทุกภาคส่วน มารวมตัวกันในวันนี้ โดยอาศัยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ตาม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จึงเกิดงาน สมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่7 ในหัวข้อ“ก้าวข้ามขีดจำกัด จากยุทธศาสตร์การพัฒนา สู่...พังงาแห่งความสุข”มีเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้าง “พังงาแห่งความสุข” ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการระดับชุมชน ตำบล เป็นยุทธวิธีที่สำคัญในการสร้างพลังประชาชน การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ด้วยการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ ในทุกเรื่อง ทุกพื้นที่ทุกเครือข่ายประเด็น เพื่อให้เกิดรูปธรรมและขยายไปสู่พื้นที่อื่นไปพร้อมๆกันอย่างกว้างขวางและหลากหลายรูปแบบ  ที่ผ่านมาได้มีขับเคลื่อนมาให้เกิดผลรูปธรรมในพื้นที่แล้วหลากหลายรูปแบบที่น่าชื่นชม เช่นเกาะยาวน้อยแห่งความสุข บางนายสีแห่งความสุข ตำบลบางวันปลอดขยะ อำเภอคุระบุรีปลอดโฟม จังหวัดพังงาปลอดโฟม ถนนปลอดภัยสวยงาม เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย สวัสดิการชุมชน 50 ตำบล จัดการภัยพิบัติชุมชน 14 ตำบล และการท่องเที่ยวโดยชุมชน


     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการเสนอมติสมัชชาจังหวัด เรื่อง “การสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สู่พังงาแห่งความสุข” การจัดรับฟังข้อเสนอ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา” การบันทึกความร่วมมือ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสภาองค์กรชุมชนตำบล โดยมีผู้เข้าร่วม จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ องค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม ในจังหวัดพังงา และกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่      โดยในช่วงเย็นได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานปิดงาน โดยได้ร่วมพูดคุย รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากตัวแทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดพังงา ซึ่งพร้อมจะร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าไปสูพังงาแห่งความสุขต่อไป
อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.