Header Ads

กาชาดนราธิวาสมอบบ้านโครงการซ้อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้วยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯวันที่10ต.ค.62 ที่บ้านโคกพะยอม หมู่ที่2 ตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นางโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีโครงการซ้อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้วยโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชนนี สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระเจริญพระชน พระบรมพระชนมายุ87พรรษา 12สิงหา2562 โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเคียน ร่วมงานในครั้งนี้
สำหรับโครงการซ้อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้วยโอกาสฯเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยมอบบ้านให้กับ นางสาวนุรฮายาตี มะเซ้ง ปัจจุบันประกอบอาชีพวิทยากรอิสลามศึกษาที่จังหวัดปัตตานี มารดา ชือ นางมารีแย แวฮูลู  อาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนบิดาเสียชีวิตมีพี่น้องทั้งหมด4คน  สภาพบ้านมีลักษณะเป็นกระต้อปเล็กๆมีลักษณะทรุดโทรมที่สร้างจากไม้และหลังคาสันกะสี วึ่งมีสภาพเก่าผุพัง
โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านตามโครงการซ้อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้วยโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชนนี สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระเจริญพระชน พระบรมพระชนมายุ87พรรษา 12สิงหา2562 เป็นเงินจำนวน50.000บาทและทางโรงเรียนเอกชนมอบอีก10.000บาท โดยบุรณาการร่วมแรงหน่วยกำลังในพื้นที่และ กรรมการหมู่บ้าน ช่วยเหลือสร้างบ้านแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย


 
                               

 ///////////////////////////////////////////////////////////////
ข่าวโดย.../กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.