Header Ads

ราชบุรี ข่าว - เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าหินกอง


วันที่ 4 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี นายประกอบ   วงศ์มณีรุ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้กล่าวเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกอง ใน ต.หินกอง  อ.เมือง  ของบริษัทหินกองเพาเวอร์ จำกัด  โดยมีตัวแทนชาวบ้านจาก 11 หมู่บ้านๆละ 10 คน มาร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีดังกล่าว  ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้ทางบริษัทหินกอง พาวเวอร์ จำกัด ได้ศึกษาเรื่องของผลกระทบ ทั้งเรื่องของเสียงที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า  น้ำเสีย  เสียง  และน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ของชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า  เรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าในบางส่วน  เรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่โรงไฟฟ้าจะต้องเข้ามาดูแลเพราะโรงไฟฟ้านั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลหินกองโดยตรง   รวมทั้งเรื่องของสาธารณูปโภคในชุมชนรอบๆ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  เนื่องจากชาวบ้านเกรงว่าถ้าปล่อยให้มีการก่อสร้างไปโดยไม่ได้มีการศึกษาและหาวีธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไว้ก่อน ก็จะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งในเวทีการรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกนั้นชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน ต.หินกอง  ทั้งที่ยังศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนยังไม่รอบด้าน  และครั้งนี้ชาวบ้านก็ยังยืนยันไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
สำหรับโรงไฟฟ้าหินกอง นั้นเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในสาขาของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  มีขนาดกำลังการผลิต 700 เมกกะวัตต์  เป็นโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนโรงฟ้าไตรเอ็นเนอจี้  ซึ่งจะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปี พ.ศ.2563  ทางบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  จึงต้องดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ทดแทน  เพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า แต่การก่อสร้างนั้นจะต้องทำจัดทำร่างรายงานและมาตราป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในการขออนุญาตด้วย  จึงต้องออกมาดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนรอบๆโครงการ  โดยมีนาง นางสาวจิราภรณ์   บุญมาก ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกอง

////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.