Header Ads

รมช.พาณิชย์ ร่วมสัมมนาหลักสูตรนักการค้าออนไลน์ฯ


                ที่โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะทำงาน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  พบปะกับภาคธุรกิจ เพื่อรับฟังแนวความคิดและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของคนในท้องถิ่น  โดยเฉพาะการใช้ช่องทางการตลาดผ่านระบบ e-Commerce ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยใช้รูปแบบการรับฟังเสียง ของธุรกิจ เป็นแนวทางหลักในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
            ทั้งนี้งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”นักค้าออนไลน์รุ่นใหม่” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของยุวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ด้านพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  โดยมีผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่  ทั้งนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเข้าสู่ภาคตลาดแรงงาน หรือสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง รวมไปถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ และทายาทนักธุรกิจ เข้าร่วมการสัมมนา!


ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.