Header Ads

ระยอง - อต. ลงพื้นที่เรือนจำกลางระยอง เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดส่งครื่องบริโภคข้าวสารและอาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ เรือนจำกลางระยอง ตำบลหนองละลอก อำภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  เข้าพบ นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เพื่อติดตามการจัดส่งเครื่องบริโภคข้าวสารและอาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังให้เป็นไปตามสัญญา พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ละชั่ว รองผู้บัญชาการฯและผู้อำนวยการส่วนพัฒนาฯเรือนจำกลางระยอง   คุณรัตนา รอดศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์เรือนจำกลางระยอง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า องค์การตลาด (อต.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐและส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน ดำเนินภารกิจหลัก 2 ประการคือ (1) ดำเนินการพัฒนาบริหารพื้นที่ตลาดในความรับผิดชอบ 5 แห่ง (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายข้าวสารและอาหารดิบให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน ของกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศและส่วนราชการต่างๆ ซึ่งดำเนินการด้วยความโปร่งใสต่อเนื่องมามากกว่า 40 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515 เป็นต้นมา โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เรือนจำกลางระยอง เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดส่งครื่องบริโภคข้าวสารและอาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยอง เกือบ 8,000 ราย ผลปรากฏชัดจนว่ามีความครบถ้วนตามหลักโภชนา กระบวนการโปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้และถูกต้องตามคุณลักษณะในสัญญา

ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางระยอง ที่ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการองค์การตลาด และคณะ เป็นอย่างดี

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.