Header Ads

วัดวรนาถบรรพต และคณะสงฆ์หน่วยอบรมประจำตำบลปากน้ำโพ อนุเคราะห์สนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ของเทศบาลนครนครสวรรค์

วัดวรนาถบรรพต และคณะสงฆ์หน่วยอบรมประจำตำบลปากน้ำโพ อนุเคราะห์สนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ของเทศบาลนครนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง พระราชรัตนเวที เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆาราวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง ระหว่างหน่วยอบรมประจำตำบลปากน้ำโพ และเทศบาลนครนครสวรรค์
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยในการดูแลมากกว่า 120 ราย และส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) และ Care Manager จำนวนกว่า 80 คน ติดตาม ดูแล รักษาสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงร่วมกับญาติผู้ป่วยถึงที่พักอาศัย แต่เนื่องจากระเบียบข้อกฎหมายหมายในด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อสิ่งของ เครื่องที่ใช้ที่จำเป็นในการรักษาตัวของผู้ป่วยมีอยู่อย่างจำกัด จึงอาจไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาและความจำเป็น อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในทุกพื้นที่
ในการนี้เพื่อบรรเทาและรองรับสภาพการณ์ดังกล่าวหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปากน้ำโพ(อ.ป.ต.ปากน้ำโพ) ซึ่งมีวัดในพื้นที่ ประกอบด้วย วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพค พระอารามหลวง วัดโพธาราม พระอารามหลวง วัดไทรใต้ วัดปากน้ำโพใต้ วัดพรหมจริยาวาส และชุมชน จำนวน 32 ชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ และการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน จึงได้ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนงาน โครงการการให้การสนับสนุนโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ทั้งในส่วนของประชาชนและพระสงฆ์ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งในด้านของการอนุเคราะห์สิ่งของจำเป็นของผู้ป่วย การดูแลสุขสภาพกาย สุขภาพจิตใจของผู้ป่วย และการดำเนินโครงการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ โดยหลังจากทำพิธีเปิดโครงการฯ คณะได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการในชุมชน
ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด ได้ที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9555 ต่อ1502 หรือ 0-5621-9549 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.