Header Ads

"อำเภอคลองลานขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม"


        ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพัฒนา ตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน เป็นประธาน
พร้อมด้วย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนศูนย์พัฒนราฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงพรผู้แทนอุทยานแห่งชาติคลองลาน พัฒนาการอำเภอคลองลาน สำนักงานสาธารณสุขอำภอคลองลาน ผู้กำกับกรสถานีตำรจภูรอำเภอคลองลาน และ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล,ตำบลสักงาม,ตำบลโป้งน้ำร้อนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนของภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรร่วมเป็นพยาน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การขับเคลื่อนธรรมนูญอำเภอคองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมฉบับที่1 พ.ศ.2562
ระหว่างอำเภอคลองลาน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ว่า "แหล่งผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก" การท่องเที่ยวซึ่งเป็นศักยภาพของจังหวัด ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนา (Postonin) ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของจังหวัดซึ่งมีอยู่มากมาย ได้แก่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรมประเพณี จากบริบทและ
เงื่อนไขทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีที่เหมาะสม การท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ในมิติของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตอำภอคลองลาน สมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อใช้เป็นจุดแข็งและสร้างโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นได้พัฒนา นำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ธรรมนูญอำเภอคลองลาน ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นข้อตกลงร่วมกันของ
ประชาชนอำเภอคลองลานและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จัก สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการหนุนเสริมให้ประชาชน ครอบครัวชุมชน ตำบลและอำเภอ สามารถดูแลจัดการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย หน่วยงานต่างๆ ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันผ่านภาพพึงประสงค์ร่วมว่า "สานพลัง บูรณาการ สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยชุมชนอย่างยั่งยืน"
ข่าวโดย...สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.