Header Ads

พะเยา...รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายการขับเคลื่อน พะเยาโมเดล ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา

             วันที่ 28 ตุลาคม 2562  ที่ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา   ร้อยเอก  ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย หน่วยงานราชการจากส่วนกลาง ในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ , คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมมอบนโยบาย  การขับเคลื่อนการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดพะเยา “พะเยาโมเดล” ให้กลับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา  ซึ่งนำโดยนายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด ,  นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา   นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีแนวคิดขยายผลการดำเนินการตามนโยบาย ตลาดนำการผลิต ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกร มีการวางแผนการผลิต อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับตลาด  และในจังหวัดพะเยา ดำเนินการนำร่อง ในสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิ ภายใต้แนวทาง “พะเยาโมเดล”   โดยร่วมกับบริษัท ข้าว ซีพี จำกัด จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ที่ อำเภอดอกคำใต้ ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562 ที่  บริเวณลานตลาดกลางการเกษตร (ลานตากมันจันทร์กระจ่าง) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้แนวทาง “พะเยาโมเดล”           ร้อยเอก  ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  และสหกรณ์  ได้มอบนโยบายซึ่งประกอบด้วย นโยบายการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  ไม่อยากให้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง โยเฉพาะในสื่อโซเชียลต่างๆ ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ดูเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือติดปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำยวน อ.เชียงคำ  นโยบายอื่นๆ ได้แก่ กรณีการแบนสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 3 ชนิด ,    ส่วนในเรื่องของนโยบาย “พะเยาโมเดล”  ซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ ราคาพืชผลทางการเกษตร , แหล่งน้ำ , การศึกษา , ขนส่ง , สาธารณสุข และ คุณภาพชีวิต  ซึ่งอยากจะทำในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัดก่อน  โดยจะเริ่มที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ระหว่างจังหวัดพะเยา และบริษัทข้าว ซีพี จำกัด  ตามมาตรการประกันราคาข้าว หอมมะลิ โดยบริษัท ข้าว ซีพี จำกัด  จะเป็นผู้รับซื้อในราคาตันละ 18,000 บาท ที่ ความชื้นไม้เกิน 15 เปอร์เซ็นต์  , นโยบายการรับซื้อน้ำยาง กิโลกรัมละ 65  บาท  โดยจะเริ่มรับซื้อจากเกษตรกร ในเดือนมกราคม 2563 นี้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้เลย   ,  งานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดพะเยา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ  บริเวณลานตลาดกลางการเกษตร (ลานตากมันจันทร์กระจ่าง) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา , เรื่องการสร้างตลาด อตก.ในจังหวัดพะเยา  เพื่อรองรับผลิตผลของพี่น้องเกษตรกรชาวพะเยา  เน้นการตลาดนำภาคการผลิต  ในแต่ละอำเภอ ตำบล จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกร ในเรื่องของปศุสัตว์ การประมง และอื่นๆ เพื่อรองรับตลาด อตก. , เรื่องสิทธิทำกินในพื้นที่ สปก. นสล. ให้กับประชาชน  ,นอกจากนี้ยังมี เรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนเส้นทางสายสำคัญในจังหวัดพะเยา , การแก้ปัญหาการก่อสร้างโรงพยาบาลพะเยา   ,  การพัฒนากว๊านพะเยา ,  การก่อสร้างวัดติโลก , การก่อสร้างสนามบินพะเยา  โดยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตั้งคณะกรรมการในการสร้างสนามบิน รวมถึงเรื่องการก่อสร้างวัดติโลกอารามด้วย   โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนไปนโยบายไปด้วยกัน เพื่อจังหวัดพะเยาของเราเองภาพ/ข่าว  สปสช.พะเยา/พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.