Header Ads

พังงา - ชาวพุทธพังงาจำนวนมากร่วมทอดผ้าป่าพร้อมทำบุญตักบาตรเทโว พร้อมบรรยากาศทะเลหมอกในเมืองพังงา

      เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงาจำนวนมากร่วมทอดผ้าป่าและทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา  โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้มีทะเลหมอกเกิดขึ้นในเขตตัวเมืองพังงา ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมา3-4 วันแล้ว คล้ายเป็นสัญญาณว่าจะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว  สำหรับวันตักบาตรเทโวนั้น หมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา วัดหลายแห่งจึงจัดให้มีพิธีตักบาตรเทโว เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

    "เทโว" ย่อมาจากคำว่า "เทโวโรหณะ" ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก หมายถึง การเสด็จลาจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ซึ่งหลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระขัน และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 7 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่นการตักบาตรเทโวนี้ บางวัดทำในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 บางวัดก็ทำในวันรุ่งขึ้น คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ทั้งนี้แล้วแต่ความตกลงร่วมใจทั้งทางวัดและทางบ้าน   การที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่เพียงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็เนื่องจากมีพระประสงค์จะให้พระพุทธมารดาได้บรรลุโลกุตรธรรมอันเป็นธรรมชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้

 ภาพ/ข่าว  อโนทัย  งานดี  081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.