Header Ads

ชลประทานชลบุรี เริ่ม ผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต พร้อมรับ ฤดูแล้ง ในปีหน้า

ชลประทานชลบุรี เริ่ม ผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต พร้อมรับ ฤดูแล้ง ในปีหน้า และเตรียมขึ้นโครงการ ผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำประแสร์ รองรับ ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

    นายภูษิต  พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่าย วิศวกรรม โครงการชลประทาน ชลบุรี เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ได้ทำการสูบน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต มายังอ่างเก็บน้ำบางพระ โดยเริ่มสูบ มาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน มียอดน้ำสะสมที่สูบมา 32 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะทำการสูบ ในแต่ละวัน ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะทำการสูบอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขในการสูบ อยู่ที่ ค่าระดับความเค็มของน้ำ ต้องไม่เกิน 0.50 กรัมต่อลิตรซึ่งขณะนี้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 58 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49 .96 ของความจุอ่างซึ่งปริมาณการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจึงทำให้ในขณะนี้น้ำที่มีอยู่สามารถรองรับภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนและภาคเกษตรกรรมได้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าแต่อย่างไรในปัจจุบันทางโครงการชลประทานชลบุรีได้มีโครงการสร้างท่อผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำประแสร์ซึ่งมีความจุอ่าง 248 ล้านลูกบาศก์เมตรผันมา ลงที่อ่างบางพระโดยผ่านมาพักที่อ่างหนองค้อและส่งตามคลองส่งน้ำมาที่อ่างบางพระในปริมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจแบบและการทำประชาพิจารณ์ซึ่งคาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ประมาณต้นปี 2563 ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 8 000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นโครงการที่จะรองรับการขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจภาคประชาชนที่มีการเติบโตขยายตัวขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องสัมภาษณ์  นายภูษิต  พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่าย วิศวกรรม โครงการชลประทาน ชลบุรี


สมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.