Header Ads

อุบลฯ ผวจ.นำจิตอาสาเร่งความสะอาดพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

อุบลฯ ผวจ.นำจิตอาสาเร่งความสะอาดพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำ ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
( 13 ต.ค.62) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอบลราชานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี  ณ บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. ส่วนราชการ  ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม
 ฟื้นฟูถนน วัด โรงเรียน และสิ่งสาธารณะประโยชน์รวมถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านคูสว่าง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
/////////////////////////////////////
ข่าวโดย...กฤษณะ วิลามาศ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.