Header Ads

ชุมพร มอบบ้านกาชาดรวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยวันนี้ (10 ต.ค. 62)นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการมอบบ้าน แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ราย ได้แก่นางสาวชนี จีนหีต บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 10 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และนางสาวโนรี หนูบำรุง บ้านเลขที่ 77/11 หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี จังหวัดชุมพร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ได้นำถุงยังชีพ พร้อมของอุปโภคบริโภค ร่วมถึงของใช้ที่จำเป็นมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นองค์กรสาธารณกุศล ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีความทุกข์ยากเดือดร้อน ปัจจุบันประชาชนบางส่วนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ยังมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ดังนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรที่มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเป็นบุคคลที่คนในหมู่บ้านยอมรับและเห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว ในปี 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการจำนวน 10 หลัง ซึ่งแยกเป็น 8 อำเภอ 8 หลัง และกับอีก 2 เทศบาลเมือง ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้อนุมัติงบสนับสนุนการสร้างบ้าน หลังละ 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 700,000 บาท นอกจากนี้ มีการสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ร่วมมือช่วยเหลือการในการสร้างบ้านในครั้งนี้

ด้านนางสาวชนี จีนหีต ผู้ยากไร้ที่ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้ กล่าวว่า ตนเองและครอบครัว ต่างรู้สึกซาบซึ้ง และดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ ด้วยการช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งก่อนนี้มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ดินทำกิน แต่ก็ไม่ย่อท้อ ใช้ความขยันหมั่นเพียรในการสู้ชีวิต และในครั้งนี้ได้รับโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ ตนเองและครอบครัว สัญญาว่าจะประพฤติในสิ่งดีๆ จะขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำมาหากิน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต ต่อไป/ภาพ/ข่าวโดย... ประสิทธิ์ ลีหฬคุณากร ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.