Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำคลองถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคูคลอง ม. 9 บ้านหนองเต่าเหนือ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหารประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม  2562  ณ  ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคูคลอง ม.9 ตำบลหนองเต่าเหนือ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นจำนวนมาก
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.