Header Ads

พะเยา...สำนักงานโยธาฯจ.พะเยา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง/เก่า เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก

นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์  ปลัดจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดการประชุม  สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองเก่า  เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก  ซึ่งสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

                     สำหรับโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออกที่ผ่านมา  ได้ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 4 ส่วน  ประกอบด้วย  การประชุมเปิดโครงการ , รับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด , การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยหรือ Focus Group เพื่อปรึกษาหารือเฉพาะด้าน และการประชุมนำเสนอผลงาน                     โดยครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  ซึ่งจะจัดขึ้นในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกทั้ง 4 จังหวัดประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จังหวัดละ 1 ครั้ง เพื่อให้ภาครัฐเอกชน และประชาชน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับ ทราบผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จโครงการ

                      สรุปการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการสรุป และประมวลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเมืองเก่า เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก พร้อมด้วยการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง ในหัวข้อเมืองเก่าทรงคุณค่าสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ Moving Lanna Forward to recreating the past  For The Future ซึ่งจะเป็นการต่อยอด และบูรณาการผลการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติผนวกกับแนวคิดการพัฒนาเมืองเก่า อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.