Header Ads

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม
  นายชวน     ภูเก้าล้วน   นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่กล่าวถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราในจังหวัดกระบี่เลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมในสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราว่า ยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นพืชหลักของเกษตรกรภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่มีจำนวนปลูกปาล์มน้ำมันเเละยางพาราจำนวนมาก จากวิกฤตการณ์ราคาตกต่ำของผลผลิตทางการเกษตรทั้งสองอย่างทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงไปถึง 30 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งลูกจ้างกรีดยางที่ปกติจะได้รับส่วนแบ่งจากการขายยางพารา ก็ขาดรายได้ หากมีการเลี้ยงแพะในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันเกษตรกรก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งแบบผสมผสานทั่วไปหรือเป็นฟาร์มขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ได้แต่ต้องมีพื้นที่ปลูกหญ้าอย่างเพียงพอ โดยพื้นที่ปลูกหญ้า 2 ไร่สามารถใช้เลี้ยงแพะได้จำนวน 100 ตัว ตลอดปี  สายพันธุ์แพะที่มีการส่งเสริมให้เกษตรเลี้ยงคือสายพันธุ์บอร์ เป็นแพะเนื้อ มีระยะเวลาในการเลี้ยงในการคืนทุนไม่เกิน 18 เดือน  มีตลาดที่ค่อนข้างมั่นคง เกษตรกรสามารถส่งขายไปยังต่างประเทศได้โดยตรง เนื้อแพะ นมแพะ เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคมีความต้องการสูง  ประกอบกับประชาชนจังหวัดกระบี่มีอัตรานับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธใกล้เคียงกัน   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือการทำสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา จะมีการเลี้ยงแพะในครัวเรือนอยู่แล้วครัวเรือนละประมาณ 2-3 ตัว เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรม การเลี้ยงแพะแบบปล่อยหรือผู้ล่ามไว้  ไม่มีโรงเรือน  จะได้ลูกน้อย อัตราการตายสูงในขณะที่ความต้องการการใช้แพะเพื่อบริโภคสูงกว่าผลผลิต จึงมีการนำแพะเข้ามาจากพื้นที่อื่นดังนั้นจึง ควรมีการเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยการเพิ่มขนาดการเลี้ยง ให้องค์ความรู้ในการเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การใช้โรงเรือนที่เหมาะสม อาหารที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลป้องกันรักษาโรคและสุขภาวะของแพะเป็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นสินค้าฮาลาลได้
ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.