Header Ads

ร้อยเอ็ด...ผวจ.มอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร ที่ อ.เสลภูมิ


ร้อยเอ็ด...ผวจ.มอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร ที่ อ.เสลภูมิ
         วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร ณ เทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

          สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน "โพดุล" และ "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว และมีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิได้รับผลกระทบจากปัญหาทรายทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม จำนวน 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน เกษตรกร 86 ราย 636 พื้นที่ไร่
         จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตรในจำนวน 66 รายรวมเป็นงิน 1,833,300 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด...

ข่าวโดย...สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.