Header Ads

พ่อเมือง"ปากน้ำโพ"ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำเข้าสู่บึงบอระเพ็ด


   นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี   นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง ให้ข้อมูลสถานการณ์การระบายน้ำ ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำที่ไหลมาจาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  ที่ไหลผ่านทุ่งรับน้ำเหนือบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่อำเภอชุมแสงเริ่มมีปริมาณลดลง  เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำชับให้ นายอำเภอชุมแสงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการปรับและขยายช่องทางการไหลของน้ำ ลงในคลองวังนา ให้รวดเร็วและได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้  เนื่องจากคาดว่าปริมาณฝนจะลดลง และจะเข้าสู่ฤดูหนาวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า  เพื่อสะสมปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  เป็นการกักเก็บไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคของประชาชนและการรักษาระบบนิเวศน์ของยยบึงบอระเพ็ดให้สมบูรณ์
              ปัจจุบัน ปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ด จากความจุทั้งหมด 180 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลเข้ากักเก็บได้ที่  110.24 ล้านลูกบาศก์เมตร (ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.) คิดเป็น  61.24  % ของความจุ เป็นพื้นที่น้ำ 57,080  ไร่  ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชน ผู้ใช้น้ำ ร่วมมือกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เราทุกคน ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดฤดูแล้งนี้ข่าวโดย!!!!ต้อยรอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.