Header Ads

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านศิลปะและนโยบายการพัฒนาเมืองนานาชาติด้านศิลปะของกระทรวงวัฒนธรรมที่ นครสวรรค์


ห้องประชุมใหญ่ภัตตาคารเล่งหงษ์  จังหวัดนครสวรรค์  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านศิลปะและนโยบายการพัฒนาเมืองนานาชาติด้านศิลปะของกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งการปาฐกถาพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์เมืองศิลปะนานาชาติ  และการประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ที่จัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น ดำเนินการจัดตั้งกฎบัตรนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น แนวคิด แนวทาง โครงการ ที่จะถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพื่อนำมาสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจะมีการส่งเสริมให้พื้นที่ภายในตัวเมืองนครสวรรค์เป็นแหล่งแสดงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงระดับนานาชาติ อาทิ  การจัดสร้างประติมากรรมเมืองในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์  โครงการจัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  อีกทั้งมีแนวคิดให้การตกแต่งบริเวณดังกล่าวด้วยงานศิลปะรูปแบบต่างๆ  โครงการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึก(ท่าข้าวกำนันทรง) ให้เป็นศูนย์ประชุมหรือศูนย์แสดงศิลปะนานาชาติ  ที่โครงการและแนวคิดการดำเนินงานต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดของกฎบัตรนครสวรรค์

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.