Header Ads

กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่ ณ ดาดฟ้าเรือหลวงตากสิน ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ก.ย.62 ที่บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่ (อัตรา พลเรือเอก) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพล เข้าร่วมในพิธีบนดาดฟ้าเรือหลวงตากสิน
พลเรือเอก นพดล สุภากร กล่าวว่า ในห้วงเวลาตลอดปีที่ผ่านมาที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นั้น กองเรือยุทธการของเราสามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของกองทัพเรือ ตลอดจนสามารถดำรงความพร้อมทั้งทางด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีในการสนับสนุนกำลังทางเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ และตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น ผมขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านพลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยผ่านการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ มาแล้วหลายหน่วย มีความรู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งหน่วยกำลังรบ หน่วยยุทธบริการ ฝ่ายเสนาธิการ ตลอดจนด้านฝ่ายศึกษา ตำแหน่งที่สำคัญของท่านอาทิเช่น ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ รองปลัดบัญชีทหารเรือ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และก่อนที่ท่านจะมาเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นั้น ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา แต่ก็มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ จึงมีความเชื่อมั่นว่า ท่านจะเป็นผู้นำความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กองเรือยุทธการอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามกองเรือยุทธการเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบมาก ย่อมจะมีปัญหา อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงขอให้พวกเราทุกคนได้ให้ความร่วมมือแก่ท่านผุ้บัญชาการท่านใหม่ และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ก็เพื่อกองเรือยุทธการและกองทัพเรือที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอมอบการบังคับบัญชาให้กับท่าน พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 
ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส  ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.