Header Ads

ชมรมคนรักในหลวงนครสวรรค์จัดกิจกรรมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านรักในหลวงนครสวรรค์


 นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินภารกิจจัดกิจกรรมภาพถ่ายประวัติศาสตร์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านรักในหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านรักในหลวงนครสวรรค์ คือ นายพิมล สุวรรณวงษ์ 124/11 หมู่ที่ 2 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่พระราชกรณียกิจฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อประชาเป็นสุขอย่างยั่งยืน, สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน แก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงความจริง, รับสมัครสมาชิก ที่มีความจงรักภักดีและพร้อมปกป้องสถานบันฯด้วยความสมัครใจ ( เป้าหมาย 15 อำเภอ), ร่วมคัดเลือกสมาชิกที่ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิกในถิ่นตนเอง เพื่อเข้าอบรม "ผู้นำแห่งยุคฯ" ตามโครงงานในพระราชดำริต่างๆ และจัดงบสนับสนุนเพื่อพัฒนาฯ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกหน่วยงานที่ประสานมา ( เกี่ยวกับสถาบันฯ และโครงการในพระราชดำริ) ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดขณะนี้ทางชมรมฯ ปฏิบัติภารกิจการสร้างเครือข่าย ครบทั้ง15 อำเภอแล้วมีมติในการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ เพื่อจัดเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑ์บ้านรักในหลวง นครสวรรค์ต่อไป

ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.