Header Ads

☆แพร่☆ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.อ.ร้องกวาง จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ


☆แพร่☆ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.อ.ร้องกวาง จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่10ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา09.00น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายชุษณิษฎ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.อำเภอร้องกวาง ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสาพระ
ราชทาน904 วปร.อำเภอร้องกวาง นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น  ปกครองท้องที่ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโรงตลอดถึงเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง และจิตอาสาพระราชทาน904วปร.อำเภอร้องกวาง จำนวนกว่า124คน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน4จุดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท้วม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ร่วมสร้างธนาคารนั้นเป็นพื้นที่มีปัญหาที่ซ้ำซากเช่นเวลาฝนตกก็จะมีน้ำหลากเวลาฤดูแล้งก็จะไม่มีน้ำที่จะกักเก็บไว้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้เลือกสถานที่ของเขตพื้นที่ของอบต.ห้วยโรงเป็นที่จัดทำกิจกรรมและในโอกาสครั้งหน้าก็จะได้เลือกพื้นที่ที่มีปัญหาจัดกิจกรรมแบบนี้ให้ครบพื้นที่ในเขตอำเภอร้องกวางและการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปร. ของอำเภอร้องกวางก็จัดกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างราบรื่นปลอดภัย








ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.